Brief History‎ > ‎

Golden Phase

320 - 600 - gupta 606 - 647 - harshavardhana 546 - 800 - karkota 730 - 1197 - palas senas 750 - 920 - pratihars 950 - 1947 - rajput
423 - 753 - chalukya 753 - 973 - rashtrakut 973 - 1190 - chalukya 1190 - 1310 - yadav
850 - 1048 - cholas 1190 - 1312 - hoysalas 1190 - 1321 - kaktiyas