Brief History‎ > ‎

Invasions & Fusion


715 - 1761 - summary 950 - 1343 - kashmir 1206 - 1290 - slave 1290 - 1320 - khiljis 1320 - 1414 - tughlak 1345 - 1819 - islamic kashmir 1414 - 1451 - sayyaid 1451 - 1500 - lodhi 1500 - 1707 - mughals 1708 - 1849 - sikh
1336 - 1565 - vijaynagar 1346 - 1689 - bahamani 1390 - 1947 - mysore 1640 - 1818 - maratha peshwa 1733 - 1947 - holkar

ą
Vi Sa,
Jan 6, 2009, 4:02 AM
Comments